July 1, 2022

அனைத்துப் பல்கலைக்கழகங்களினதும் இறுதியாண்டுப் பரீட்சைகள் ஜூன் 22 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ளதாக பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.