May 18, 2022

Digital Security

டிஜிட்டல் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் கருதி இன்டர்நியுஸ் ஸ்ரீலங்காவின் பாதுகாப்பான நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதில் பயிற்றுவிப்பாளர்களாக பயிற்சிபெற்ற...
பெண் ஊடகவியலாளர்களுக்கு டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு தொடர்பான “பாதுகாப்பான சகோதரிகள்” என்ற பயிற்சிநெறியை வழங்கிய இன்டர்நியுஸ் ஸ்ரீலங்கா அமைப்பு, பயிற்சியின்...